اورلی حرفه ای برای استریم

31%
تخفیف

اورلی Deluxe

مناسب برای Twitch
مناسب برای Aparat
پشتیبانی از OBS
پشتیبانی از StreamLabs
بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان 48,000 تومان
70,000 تومان 48,000 تومان
36%
تخفیف

اورلی Emocore

مناسب برای Twitch
مناسب برای Aparat
پشتیبانی از OBS
پشتیبانی از StreamLabs
بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان 45,000 تومان
70,000 تومان 45,000 تومان

اورلی FIFA 22

مناسب برای Twitch
مناسب برای Aparat
پشتیبانی از OBS
پشتیبانی از StreamLabs
بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
45,000 تومان
47%
تخفیف

اورلی Moon

مناسب برای Twitch
مناسب برای Aparat
پشتیبانی از OBS
پشتیبانی از StreamLabs
بدون امتیاز 0 رای
95,000 تومان 50,000 تومان
95,000 تومان 50,000 تومان

اورلی Onix

مناسب برای Twitch
مناسب برای Aparat
پشتیبانی از OBS
پشتیبانی از StreamLabs
بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
45,000 تومان
36%
تخفیف

اورلی Persona

مناسب برای Twitch
مناسب برای Aparat
پشتیبانی از OBS
پشتیبانی از StreamLabs
بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان 45,000 تومان
70,000 تومان 45,000 تومان